/>

1 عدد شانه صاف کردن خامه 13x13cm  
تقسیم کننده کیک با طول 31cm 
6 عدد سری و قالب خامه 2x3 cm  
1 عدد تیوپ خامه

×
×