/>

  • طراحی شده توسط تیم طراحی ایکیا سوئد .
  • صندلی TÄRNÖ را میتوان با میزهای تاشو  TARNO  ترکیب کرد .
  • این صندلی تاشو برای ذخیره سازی فضا بی نظیر است .

×
×