/>

مناسب برای سنین از 3 سال به بالا
مجموعه قطار هم با استفاده از آهنرباهای واگن متصل می شود.

×
×